top of page

Algemene voorwaarden

Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN NL  - PLEASE FIND ENGLISH TERMS & CONDITIONS UNDER THE DUTCH TEXT

 

1.    Huidige algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de klant en Kiyashi, de eenmanszaak van mevr. Kathleen Metdenancxt, met adres te 8000 Brugge, Violierstraat 78 en met ondernemingsnummer 0659.940.983. Door een overeenkomst met Kiyashi aan te gaan doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn eigen eventuele algemene voorwaarden. De bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden.

 

2.    Een inschrijving voor een workshop, coaching of healing traject is slechts bindend indien ze door Kiyashi uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Ingeval van annulering van de inschrijving door de klant, of zijn vroegtijdige stopzetting van een lopend programma, zal deze alsnog het volledige bedrag voor de workshop, coaching of healing traject verschuldigd zijn, en er zal geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen ontstaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  

 

3.    Een workshop wordt gegeven door Kiyashi binnen de afgesproken termijn zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de betreffende workshop. 

 

4.    Kiyashi houdt zich het recht voor om een workshop of programma stop te zetten, indien blijkt dat het minimum aantal ingeschreven deelnemers niet bereikt is.

 

5.    Kiyashi is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Kiyashi  is alleszins beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (1) de factuurwaarde van de geleverde diensten of (2) het bedrag waarvoor de verzekeraar van Kiyashi tussenkomt. In afwijking van het voorgaande, is Kiyashi niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zelfs ingeval van zware fout, zoals maar niet beperkt tot: het niet bereiken van een bepaald gewenst (medisch) resultaat, verlies van arbeidsvermogen, schade wegens leerachterstand, een stijging van bepaalde kosten, juridische kosten, kosten van huishoudelijke hulp, schade aan derden, enzovoort.

 

6.    Kiyashi zal zich inspannen om de overeengekomen diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Kiyashi staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 

7.    Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, zijn de workshops en programma’s betaalbaar ofwel binnen de afgesproken termijn in de bijzondere voorwaarden vermeld ofwel zoals vermeld op de factuur. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, (1) heeft Kiyashi van rechtswege het recht om iedere toekomstige levering op te schorten tot de integrale betaling van alle openstaande bedragen en (2) worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar en (3) wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest tegen de wettelijke interestvoet en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. 

 

8.    Kiyashi zal ingeval van wanbetaling de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen 7 dagen voor aanvang van de workshop, de coaching of het healing traject. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan heeft Kiyashi het recht om zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter eigenmachtig de overeenkomst te ontbinden.

 

9.    Onverminderd hetgeen in artikelen 7 en 8 is gezegd omtrent wanbetaling, wanneer één van de partijen enige andere contractuele verplichting niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 7 werkdagen.  

 

10.    De klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de samenstelling van de workshop, coaching of healing trajecten, online modules, video’s, documenten, opnames, foto’s voorbereidende werken, andere knowhow en meer algemeen iedere zaak waaruit de intellectuele prestaties van Kiyashi blijken, volledig en uitsluitend tot Kiyashi toebehoren. Het is de klant verboden om zonder toestemming van Kiyashi de voormelde zaken te reproduceren, te distribueren, te adapteren, te vertalen, te verhuren of uit te lenen, publiek mee te delen, ten toon te stellen, of iedere andere vermogensrechtelijke handeling te stellen daaromtrent. Hij zal tevens de morele rechten van Kiyashi op de voormelde zaken respecteren. De klant verkrijgt het recht om de voormelde zaken te consulteren via het kanaal waar ze beschikbaar zijn gesteld, en dit in het kader van een lopende workshop, coaching of healing traject. Dit gebruiksrecht is beperkt tot de duur van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 

11.    Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Kiyashi en de klant, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die materieel en territoriaal bevoegd zijn over de gerechtelijke kantons te Brugge.

 

12.    De klant verbindt zich ertoe geheimhouding te bewaren over de deelname van de andere deelnemers en over alles wat onder gelijk welke vorm gecommuniceerd wordt over de deelnemers. 

 

13. Elke coaching, workshop of sessie wordt niet aanzien als een medische of psychologische behandeling.  Deze wordt aanzien als aanvullend bij andere behandelingen.

14. Kiyashi hanteert tijdens elke workshop bepaalde afspraken rond respectvol gedrag en behoud van de rust.  Bij niet naleving van deze afspraken en het veelvuldig verstoren van de workshop, heeft Kiyashi het recht om de deelname stop te zetten en de deelnemer te weigeren.  In dat geval zal geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen ontstaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  

15.    Privacyverklaring: uw persoonsgegevens worden door Kathleen Metdenancxt, Kiyashi, Violierstraat 78, 8000 Brugge verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie en op basis van ons gerechtvaardigd belang voor direct marketing  (om u op de hoogte te houden van gelijkaardige en nieuwe diensten). Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@kiyashi.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, verzoeken om ze te verbeteren verbeteren, verzoeken uw gegevens te laten wissen indien daartoe grond bestaat, bezwaar uiten tegen de verdere verwerking indien dit vanwege uw specifieke situatie gewenst is, verzoeken om de verwerking te beperken indien daartoe grond bestaat, of vragen om uw gegevens in een leesbare vorm over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@adp-gba.be, +32 (0)2 274 48 00). Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zie onze privacyverklaring.

 

 

TERMS AND CONDITIONS ENGLISH

 

 

1. Current general terms and conditions and any special terms and conditions apply to every agreement between the customer and Kiyashi, the sole proprietorship of mrs. Kathleen Metdenancxt, with address in 8000 Brugge, Violierstraat 78 and with company number 0659.940.983. By entering into an agreement with Kiyashi, the customer expressly waives its own general terms and conditions. The special terms and conditions always take precedence over the general terms and conditions.

 

2. A registration for a workshop, coaching or healing process is only binding if it is expressly accepted by Kiyashi in writing. In the event of cancellation of the registration by the customer, or his early termination of an ongoing program, he will still owe the full amount for the workshop, coaching or healing trajectory, and there will be no right to a refund of amounts already paid, unless expressly agreed otherwise in writing.

 

3. A workshop is given by Kiyashi within the agreed term as stated in the special conditions of the relevant workshop.

 

4. Kiyashi reserves the right to cancel a workshop or program if it appears that the minimum number of registered participants has not been reached.

 

5. Kiyashi is not obliged to pay any compensation whatsoever, which would be the direct or indirect result of services provided by us, except in the case of serious error or intent. Kiyashi's liability is in any case limited to the lower of the following amounts: (1) the invoice value of the services provided or (2) the amount for which Kiyashi's insurer intervenes. Notwithstanding the foregoing, Kiyashi is not liable for or obliged to compensate for immaterial, indirect or consequential damage, even in the event of serious negligence, such as but not limited to: failure to achieve a certain desired (medical) result, loss of work capacity, damage due to learning delay, an increase in certain costs, legal costs, costs of domestic help, damage to third parties, and so on.

 

6. Kiyashi will make every effort to perform the agreed services with the greatest possible care, as may be expected of a good service provider. Kiyashi guarantees a professional and independent service. All Services are performed on the basis of a best efforts obligation.

 

7. Unless expressly agreed otherwise in writing, the workshops and programs are payable either within the agreed term stated in the special terms and conditions or as stated on the invoice. In the event of non-payment of all or part of the price, (1) Kiyashi shall be entitled by operation of law to suspend any future delivery until full payment of all outstanding amounts and (2) all outstanding amounts shall become immediately due and payable and ( 3) the outstanding amount will be increased by operation of law and without any further notice of default being required by an annual interest at the legal interest rate and a fixed compensation of 10%, with a minimum of 25 euros and a maximum of 75 euros.

 

8. In the event of non-payment, Kiyashi will give the customer notice of default to pay the amount due 7 days before the start of the workshop, the coaching or the healing process. If the customer does not pay within that period, Kiyashi has the right to terminate the agreement without prior intervention of the court.

 

9. Without prejudice to the provisions of articles 7 and 8 regarding non-payment, if one of the parties fails to fulfill any other contractual obligation, the other party has the right, after notice of default, either to suspend its obligations or to terminate the agreement without judicial intervention. to dissolve, if no or no useful action is taken on the notice of default within 7 working days.

 

10. The customer acknowledges that all intellectual property rights in the composition of the workshop, coaching or healing trajectories, online modules, videos, documents, recordings, photos, preparatory works, other know-how and more generally every matter showing the intellectual performance of Kiyashi, are fully and belong exclusively to Kiyashi. Without Kiyashi's permission, the customer is prohibited from reproducing, distributing, adapting, translating, renting or lending, publicly communicating, exhibiting, or performing any other proprietary act in this regard without Kiyashi's permission. . He will also respect Kiyashi's moral rights in the foregoing matters. The customer acquires the right to consult the aforementioned matters through the channel where they are made available, and this in the context of an ongoing workshop, coaching or healing process. This right of use is limited to the duration of the agreement, unless otherwise agreed.

 

11. All our agreements are governed by Belgian law. All disputes arising from an agreement between Kiyashi and the customer fall under the exclusive jurisdiction of the courts with substantive and territorial jurisdiction over the judicial cantons in Bruges.

 

12. The customer undertakes to maintain confidentiality about the participation of the other participants and about everything that is communicated in any form about the participants.

 

13. Every coaching, workshop or private session is not seen as a medical or psychological treatment.  It is complimentary to any other treatment.

 

14. Privacy statement: your personal data will be processed by Kathleen Metdenancxt, Kiyashi, Violierstraat 78, 8000 Brugge for customer management based on the contractual relationship and based on our legitimate interest in direct marketing (to keep you informed of similar and new services ). If you do not want us to process your data for direct marketing purposes, it is sufficient to inform us at info@kiyashi.be. You can also always ask via that address which data we process about you, request that it be corrected, request that your data be deleted if there is reason to do so, object to further processing if this is desired due to your specific situation, request restrict the processing if there is reason to do so, or request that your data be transferred in a readable form. If you do not agree with the way in which we process your data, you can contact the Data Protection Authority (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, contact@adp-gba.be, +32 (0)2 274 48 00). For more information about how we handle your personal data, see our privacy statement.

PRIVACY VERKLARING NL -

ENGLISH PRIVACY POLICY BELOW

DUTCH ONE

 

1.    WIE ZIJN WIJ?

 

Kiyashi (hierna ook genoemd “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij”, “ons”) respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij verbinden ons ertoe om hierbij steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”) en andere toepasselijke regelgeving na te leven.

 

Voor de verwerkingsactiviteiten die verder in de privacyverklaring zijn beschreven, treden wij op als “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden (waarom) en met welke middelen (hoe) uw persoonsgegevens verwerkt worden.

 

Onze gegevens:

 

Handelsnaam:            Kiyashi

    

Naam:                Kathleen Metdenancxt

 

Ondernemingsnummer:         0659.940.983

 

Adres:                Violierstraat 78

                    8000 Brugge 

                    België

 

E-mailadres:            info@kiyashi.be

 

 

2.    WAT BETEKENT ‘PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN’?

Het verwerken van persoonsgegevens omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, uw contactgegevens, uw financiële gegevens, enzovoort. Om welke gegevens het precies gaat, leest u verder in deze privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. 

 

Specifiek voor de verwerking van gegevens via het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

3.    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 

3.1    In het kader van onze website en contactformulier:

 

-    Naam en voornaam

-    E-mailadres

-    Het onderwerp en de inhoud van uw bericht via het contactformulier

-    Statistieken over uw gebruik van onze website die via cookies worden verzameld

 

3.2    Klanten en leveranciers:

 

-    Naam en voornaam

-    Adres

-    Eventueel: naam organisatie

-    Telefoonnummer en/of gsm-nummer 

-    E-mailadres

-    Betalings- en facturatiegegevens

-    Correspondentie 

-    Gegevens betreffende de uit te voeren diensten en/of de te leveren producten zoals ondertekende overeenkomsten en betalingsgegevens

-    Feedback en getuigenissen

 

 

4.    WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1     Verwerkingsgronden

 

Wij verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 

A.    Noodzakelijk voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst

 

Pre-contractuele fase:

-    Contacteren van de potentiële klant of leverancier, reageren op correspondentie, onderhandelen.

-    Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst.

-    Opmaken van overeenkomsten (zowel overeenkomsten met klanten als leveranciers).

 

Contractuele fase:

-    Klantenbeheer.

-    Leveranciersbeheer.

-    Het plaatsen en betalen van een online bestelling.

-    Het uitvoeren van de contractuele opdracht.

 

B.    Wettelijke verplichting

 

Het nakomen van de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen van facturen en andere boekhoudkundige en fiscale documenten.

 

C.    Gerechtvaardigd belang

 

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

 

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van onze activiteiten.

 

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze praktijk.

 

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke producten/diensten of informatie omtrent onze producten/diensten.

 

Het aanbieden van een website die op technisch gebied goed functioneert door het gebruik van strikt noodzakelijke cookies, zodat wij u een veilige en goed functionerende website kunnen bieden.

 

Het gebruik van analytische cookies op onze websites om inzicht te verkrijgen in de manier waarop u onze website  gebruikt, met onder meer het oog op het opsporen van navigatieproblemen, en het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van de website.

 

Het gebruik van marketing cookies op onze websites, met het oog op het implementeren van functies op onze websites geboden door sociale media, en het meten van hoe vaak deze functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden.

 

4.2    Toestemming

 

Het versturen van een nieuwsbrief indien u zich daarop heeft ingeschreven via onze website.

 

 

5.    MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

 

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van de werking van ons bedrijf. Deze externe dienstverleners voeren mogelijk bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het verwerkingsdoel. De persoonsgegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.  

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Concreet heeft dit alles tot gevolg dat wij uw persoonsgegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

-    Betalingsdienstverleners

-    Clouddienstaanbieders

-    Leveranciers 

-    Overheidsinstanties, gerechten en bepaalde vrije beroepen zoals boekhouders en advocaten

Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bewaard binnen de Europese Economische Ruimte. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde van uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. Dit zal uitsluitend gebeuren naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens in deze derde landen te verzekeren.

 

6.    HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke slechts verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw persoonsgegevens gewist worden of geanonimiseerd.

 

Bijvoorbeeld:

-    Ten aanzien van onze klanten betreft dit het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten. Ten aanzien van onze leveranciers betreft dit het beheren van de samenwerking.

-    Indien bepaalde persoonsgegevens voorkomen in onze boekhouding, zijn wij verplicht dit gedurende zeven jaar te bewaren.

 

7.    VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

8.    RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

8.1    Recht van inzage en kopie

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, onder meer wat betreft de categorieën van persoonsgegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

 

8.2    Recht van aanpassing of rectificatie

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste persoonsgegevens.

 

8.3    Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

 

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een specifieke termijn wettelijk verplicht is.

 

8.4    Recht op beperking van verwerking

 

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

 

8.5    Recht op het intrekken van uw toestemming

 

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren.

 

8.6    Recht van bezwaar

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten.

 

U kan echter steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten. 

 

8.7    Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

 

8.8    Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

 

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. U kan dit doen bij de toezichthoudende autoriteit van de EER-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Aangezien wij onze activiteiten uitoefenen vanuit België en geen vestigingen hebben in andere EU-lidstaten, verwijzen wij hieronder naar de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Website GBA - klacht indienen

 

Voor verdere informatie en de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit van elke EER-lidstaat, verwijzen wij naar deze websitepagina van het European Data Protection Board met alle relevante contactgegevens. Daarnaast kan u zich ook steeds richten tot de bevoegde burgerlijke rechtbank, om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

 

9.    WIJZIGINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt bovenaan de pagina aangegeven. 

 

Als een betrokkene bezwaar heeft tegen enige wijziging van de privacyverklaring, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken en/of niet langer met ons samen te werken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over betrokkenen heeft opgeslagen.

 

 

PRIVACY POLICY ENGLISH

Version 1.0

Date: December 23, 2021

 

1. WHO ARE WE?

 

Kiyashi (hereinafter also referred to as “Controller”, “we”, “us”) respects your privacy and strives to always treat your personal data with the necessary care and confidentiality. We undertake to always comply with the General Data Protection Regulation (“AVG” or “GDPR”) and other applicable regulations.

 

For the processing activities described further in the privacy statement, we act as “controller”. This means that we determine for what purposes (why) and by what means (how) your personal data will be processed.

 

Our data:

 

Trade name: Kiyashi

 

Name: Kathleen Metdenancxt

 

Company number: 0659.940.983

 

Address: Violierstraat 78

8000 Bruges

Belgium

 

Email: info@kiyashi.be

 

 

2. WHAT DOES "PROCESSING PERSONAL DATA" MEAN?

The processing of personal data includes any processing of data that can identify you as a natural person. For example, this could be your name, your contact details, your financial details, and so on. You can read more about which data is involved in this privacy statement. The term 'processing' is very broad and covers, among other things, the collection, storage, use of your data, or sharing it with third parties.

 

Specifically for the processing of data through the use of cookies, we refer to our cookie statement.

 

3. WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS?

The following personal data are processed by us:

 

3.1 In the context of our website and contact form:

 

-    Name and surname

-    E-mail address

- The subject and content of your message via the contact form

- Statistics about your use of our website collected via cookies

 

 

3.2 Customers and suppliers:

 

-    Name and surname

-    Address

- Possibly: name of organization

- Phone number and/or mobile number

-    E-mail address

- Payment and billing information

- Correspondence

- Data regarding the services to be performed and/or the products to be delivered, such as signed agreements and payment details

- Feedback and testimonials

 

 

4. WHAT IS THE PERSONAL DATA USED FOR?

4.1 Grounds for processing

 

We may process your personal data for the following purposes:

 

A. Necessary for the conclusion and/or execution of an agreement

 

Pre-contractual phase:

- Contacting the potential customer or supplier, responding to correspondence, negotiating.

- Providing and/or requesting information in the context of concluding an agreement.

- Drafting agreements (both agreements with customers and suppliers).

 

Contractual phase:

- Customer management.

- Supplier management.

- Placing and paying for an online order.

- Execution of the contractual assignment.

 

B. Legal obligation

 

Compliance with the legally prescribed retention periods of invoices and other accounting and tax documents.

 

C. Legitimate interest

 

Improving the quality of the service and evaluating and maintaining data and statistics relating to the activities of the Controller, in the broad sense.

 

The retention and use of evidence in connection with liability, proceedings or disputes and for the purpose of archiving our activities.

 

Guaranteeing safety, both online and in our practice.

Contacting existing customers for commercial purposes or sending a newsletter for similar products/services or information about our products/services.

 

Offering a website that functions well technically by using strictly necessary cookies, so that we can offer you a safe and well-functioning website.

 

The use of analytical cookies on our websites to gain insight into how you use our website, including with a view to detecting navigation problems, and to make the website more user-friendly and attractive.

 

The use of marketing cookies on our websites, for the purpose of implementing functions on our websites provided by social media, and measuring how often these functions are respectively displayed and used.

 

4.2 Consent

 

Sending a newsletter if you have registered for it via our website.

 

 

5. WITH WHOM DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA?

Your data will always be treated confidentially, and will not be traded, sold, rented or passed on to third parties outside the contractual relationship or a specific assignment.

 

Where necessary, we call on external service providers, so-called “processors”, to support the operation of our company. These third-party service providers may carry out certain processing of personal data on our behalf. We will only share your data with these external service providers to the extent necessary for the processing purpose. The personal data may not be used by them for other purposes. In addition, these service providers are contractually bound to guarantee the confidentiality of your data by means of a so-called “processor agreement” concluded with these parties.

 

In rare cases, the Controller may be required to disclose your personal data pursuant to a court order or to comply with other mandatory laws or regulations. The Controller will make reasonable efforts to inform you in this regard in advance, unless this is subject to legal restrictions.

 

In concrete terms, this all means that we share your personal data, insofar as it is relevant in your situation, with the following third parties for the following purposes, whereby these third parties act as processors on our behalf in certain cases:

- Payment service providers

- Cloud service providers

-    Suppliers

- Public authorities, courts and certain liberal professions such as accountants and lawyers

Your personal data will be stored as much as possible within the European Economic Area. However, it is possible that some of your personal data is processed outside the EEA. This will only happen to countries where the European Commission has confirmed that they guarantee an adequate level of protection of your personal data, or where other measures have been taken to ensure the lawful processing of your personal data in these third countries.

 

6. HOW LONG DO WE KEEP YOUR DATA?

The personal data are only processed by the Controller for a period that is necessary in function of the purposes of the processing. After that, your personal data will be deleted or anonymised.

 

For instance:

- With regard to our customers, this concerns the execution of the agreement that you have concluded with us. With regard to our suppliers, this concerns managing the collaboration.

- If certain personal data appear in our accounts, we are obliged to keep this for seven years.

 

7. SAFETY MEASURES

We provide appropriate technical and organizational security measures to prevent the destruction, loss, falsification, modification, unauthorized access or incorrect disclosure to third parties of personal data collected within the scope of our activities, as well as any other unauthorized permitted processing of this data.

 

Under no circumstances can we be held liable for any direct or indirect damage resulting from incorrect or unlawful use by a third party of your personal data.

 

8. RIGHTS OF THE PARTICIPANTS

8.1 Right of access and copy

 

You have the right to view your personal data and to receive a copy of it. This right also includes the possibility to request further information about the processing of your personal data, including the categories of your personal data that are processed and for what purposes this is done.

 

8.2 Right of adjustment or rectification

 

You have the right to have your personal data adjusted if you believe that we have incorrect personal data.

 

8.3 Right to erasure (right to be forgotten)

 

You have the right to request that we delete your data without undue delay. However, we will not always be able to comply with such a request, including when we still need the data in function of a current agreement, or when keeping certain of your data for a specific period of time is required by law.

 

8.4 Right to restriction of processing

 

You have the right to restrict the processing of your data. In this way, the processing is temporarily stopped until, for example, there is certainty about its correctness.

 

8.5 Right to withdraw your consent

 

Where the processing is based on your consent, you have the right to withdraw this consent at any time by contacting us.

 

8.6 Right to object

 

You have the right to object to the processing of your data which is based on our legitimate interests. This should be done for reasons specific to your situation. In this case, we must stop processing unless we demonstrate compelling legitimate grounds to continue processing.

 

However, you can always object to the use of your data for direct marketing, after which we are obliged to stop processing for these purposes.

 

8.7 Right to portability

 

You have the right to receive your personal data, which you yourself have provided to us with your consent or with a view to the execution of an agreement, in electronic form. In this way they can easily be transferred to another organization. You also have the right to request us to transfer your data directly to another organization, if this is technically possible.

 

8.8 Right to lodge a complaint with your supervisory authority

 

If you believe that we are processing your data incorrectly, you always have the right to lodge a complaint with your data protection supervisory authority. You can do this with the supervisory authority of the EEA member state where you usually reside, have your place of work or where the alleged infringement was committed. Since we carry out our activities from Belgium and have no branches in other EU Member States, we refer below to the contact details of the Belgian Data Protection Authority.

 

Belgian Data Protection Authority (DPA)

Printing press street 35

1000 Brussels

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

GBA website - file a complaint

 

For further information and the contact details of the supervisory authority of each EEA member state, please refer to this website page of the European Data Protection Board with all relevant contact details. In addition, you can always turn to the competent civil court to file a claim for compensation.

 

9. CHANGES

The Controller reserves the right to change this privacy statement at any time by notifying users on this page. We recommend that you check this page often for any changes. The date of the last change is indicated at the top of the page.

 

If a data subject objects to any change to the privacy statement, the user should no longer use this website and/or cooperate with us. He can do the request to the controller to delete the personal data. Unless otherwise indicated, the then-valid privacy statement applies to all personal data that the Controller has stored about data 

bottom of page