Algemene voorwaarden en GDPR

 1. Een inschrijving voor een workshop is slechts bindend indien ze door Kiyashi uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de inschrijving is mogelijk na voorafgaand schriftelijk akkoord.  Betaling van een door Kiyashi georganiseerde workshop wordt voldaan 7 werkdagen voor aanvang van de workshop.
   

 2. Voor Hartjesmagie  is steeds een gratis proefsessie voorzien.  Na het volgen van een proefles, wordt het totaal bedrag voor een geplande reeks Hartjesmagie voldaan voor start van de reeks.
   

 3. Een workshop wordt gegeven door Kiyashi binnen de afgesproken termijn. 
   

 4. Kiyashi is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aanspakelijkheid van Kiyashi  is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. 
   

 5. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, zijn de lessen binnen 7 dagen betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Kiyashi de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen 7 dagen voor aanvang. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum vna 75 euro. 
   

 6. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande bedragen en geeft Kiyashi het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
   

 7. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 7 werkdagen. 
   

 8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 
   

 9. De deelnemer verbindt zich er toe geheimhouding te bewaren over de deelname van de andere deelnemers en over alles wat onder gelijk welke vorm gecommuniceerd wordt over de deelnemers. 
   

 10. Privacyverklaring: uw persoonsgegevens worden door Kathleen Metdenancxt, Kiyashi, Violierstraat 78, 8000 Brugge verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie voor direct marketing  (om u nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op kiyashiforkids@gmail.com Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 
   

 11. Kiyashi houdt zich evenwel het recht voor om een reeks stop te zetten, indien blijkt dat het minimum aantal ingeschreven deelnemers niet bereikt is. Omgekeerd heeft ook de deelnemer het recht de reeks stop te zetten. In dat geval kan de deelnemer het reeds overgeschreven bedrag voor de reeks niet terugvorderen.